Erasmus+ Programme
Strategic Partnership Project Nr: 2018-1-RO01-KA204 – 049274

Интелектуални продукти

Проект ПАНХЕРА представя различни възможности за обучение, насочени към възрастни учащи по тема, която все още не е добре проучена. Интелектуалните резултати, постигнати чрез  проекта, са един нов начин за популяризиране на местата за настаняване и регионите, в които се намират, както и за подобряване на комуникационните, дигитални и управленски умения на целевите групи, във връзка с управление на техния бизнес. Ето защо, в рамките на проекта бяха изработени няколко интелектуални продукта, които могат да послужат за  ръководство за привличане на нови клиенти и увеличаване на печалбите, както и за подобряване на компетенциите им и на качеството на услугите, които предоставят. 

IO1 - Теренно проучване

В рамките на проекта беше осъществено теренно проучване, чиято основна цел беше да анализира компетенциите на целевите групи, управляващи места за настаняване, разположени в близост до поклоннически маршрути и техните практики за приемане и настаняване на поклонници и туристи. Анализът обхвана места за настаняване - като поклоннически центрове, манастири, публични и частни хостели, къщи за гости.

IO2 - Обучителен курс

 
Една от целите на PANHERA е да подобри възможностите за обучение на хора, работещи в места за настаняване, разположени в селските райони в близост до културни и религиозни маршрути. Ето защо партньорите на проекта разработиха специфичен курс за обучение, насочен към подобряване на техните умения за приемане на туристи и поклонници, социално предприемачество, дигитални умения и умения за осъществяване на междукултурен диалог и мн. др.

IO3 - Насоки за обучение

В допълнение към обучителния курс, бяха разработени онлайн насоки за обучение, чиято цел е да подпомогнат работата както на мениджърите, така и на персонала на местата за настаняване, обхванати от проекта, с цел да развият своите управленски, комуникационни и лични компетенции за предоставяне на услуги с висока качество за своите клиенти и гости.

Маркетинг в туризма

Обслужване на клиента (лице в лице)

Обслужване на клиента (non-face to face)

Онлайн ръководство “Управление на бизнеса”

Насоки за разработване туристически продукти и маршрути за пътуване

Онлайн наръчник за мартегинг на туристическия продукт в сферата на туризма

IO 4 Обща система за сертифициране

Целта за постигане на този резултат беше да се предложи дефиниция за обща система за сертифициране, която да служи като „етикет за качество", присъждан на местата за настаняване, които предоставят услуги с високо качество. Тъй като в действителност предлагането на обща сертификационна система изисква много повече ресурси от наличните по проект Панхера, нашите партньори взеха единодушно решение да предложат свои регионални системи за сертифициране, като анализираха и предложиха разнообразни инструменти, използвани на местно равнище, които могат да бъдат полезни за местата за настаняване, ако последните имат желание да подобрят качеството на услугите, които предоставят.

Обща система за сертифициране – презентация

Система за сертифициране – Норвегия

Система за сертифициране – Галиция, Испания

Система за сертифициране – Турция

Система за сертифициране – България

Система за сертифициране – Италия

Система за сертифициране – Румъния

IO5 - Уеб базирана платформа за обучение

Уеб забираната платформа за обучение беше разработена от партньорите на проекта като интерактивен информационен ресурс както за местата за настаняване, обхванати от проекта, така и за поклонниците. Целта на тази платформа не е само да представи изработените в рамките на проекта интелектуални продукти, но и да служи като ресурс за продължаващо обучение и оценка на местата за настаняване от страна на поклонниците и туристите, които са ползвали техните услуги.